& S?N PH?M
Glamour có ba dòng s?n ph?m chính là ?èn LED trang trí, ?èn d?i SMD và các s?n ph?m chi?u sáng.
?èn LED trang trí Glamour ???c c?ng nh?n là s?n ph?m cao c?p trong ngành ?èn trang trí.
Các danh m?c s?n ph?m bao g?m ?èn led day, ?èn led day, ?èn led h?a ti?t, bóng ?èn trang trí và các s?n ph?m trang trí ?i?u khi?n th?ng minh.
Các s?n ph?m Glamour SMD bao g?m ?èn d?i led Dimetric, ?èn d?i LED Ultra Soft, ?èn d?i LED Crystal Jade và ?èn LED neon flex. ?? m?m và bán kính u?n c?c nh? là ??c ?i?m riêng c?a các s?n ph?m Glamour SMD.
Các s?n ph?m c?a Glamour Illumination bao g?m ?èn b?ng tích h?p nh?m-nh?a làm s?n ph?m chi?u sáng trong nhà, ?èn ???ng, ?èn pha là s?n ph?m chi?u sáng ngoài tr?i và ?èn ???ng n?ng l??ng m?t tr?i, ?èn pha là s?n ph?m n?ng l??ng m?i.
??C THêM
?èn LED trang trí

?èn LED trang trí

?èn trang trí LED Glamour ?? ho?t ??ng trong ngành ???c 18 n?m. Các lo?i s?n ph?m c?a chúng t?i bao g?m ?èn LED day, ?èn day LED, ?èn LED neon flex, ?èn d?i SMD, bóng ?èn LED, ?èn LED h?a ti?t, vv Các s?n ph?m chính ?? có CE, GS, CB, UL, cUL, ETL, CETL,
2020/07/07
D?i ?èn LED

D?i ?èn LED

?èn LED d?i Glamour lu?n t?p trung vào c?i ti?n ch?t l??ng và ??m b?o. Hi?u su?t tuy?t v?i ?? giành ???c r?t nhi?u danh ti?ng và ??n ??t hàng trên toàn th? gi?i. Chúng t?i tin r?ng ch? có "ánh sáng ch?t l??ng" m?i có th? ??m b?o "ch?t l??ng cu?c s?ng".
2020/07/07
ánh sáng m?t tr?i

ánh sáng m?t tr?i

Các s?n ph?m n?ng l??ng m?i, chúng t?i ch? y?u t?p trung vào t?t c? trong m?t lo?t ?èn SL01 n?ng l??ng m?t tr?i, th?ng minh và ti?t ki?m n?ng l??ng.
2020/07/07
S?n ph?m ?èn trong nhà

S?n ph?m ?èn trong nhà

S?n ph?m ?èn trong nhà Glamour Illumination ch? y?u tích h?p ?èn LED b?ng v?i ?èn chi?u sáng bên và ?èn n?n; ánh sáng bên chúng ta có sê-ri SPL, NPL và NSF, ánh sáng ng??c chúng ta có sê-ri ADL, sê-ri DLC, sê-ri EDL và sê-ri RDL; H?n n?a, ??i v?i dòng ADL là thi?t k? có th? ?i?u ch?nh cut-out; SPL, DLC & Dòng EDL có thi?t k? 2 trong 1, d? dàng thay ??i ph?n l?m sang b? m?t ???c g?n.
2020/07/13
??i ng? chuyên nghi?p và thi?t b?
Hi?n có h?n 30 k? s? và nhà thi?t k? c?p cao ?ang làm vi?c t?i Glamour. Trang b? thi?t b? thí nghi?m tiên ti?n, chúng t?i ?? phát tri?n và thi?t k? m?t lo?t các s?n ph?m hàng ??u trong ngành ?áp ?ng các yêu c?u khác nhau c?a khách hàng khác nhau t? các khu v?c và qu?c gia khác nhau, và ?? nh?n ???c kho?ng 80 b?ng sáng ch? cho ??n nay.

Glamour c?ng có m?t lo?t các day chuy?n s?n xu?t hoàn toàn t? ??ng, ch?ng h?n nh? máy hàn t? ??ng, máy chi?t rót keo, máy l?p ráp, máy SMT, máy ?ùn, máy c?t, máy ki?m tra l?o hóa và h?n 300 b? thi?t b? ki?m tra có th? ??m b?o cho chúng t?i n?ng l?c s?n xu?t ?? x? ly nhi?u ??n ??t hàng d? dàng t? các th??ng hi?u n?i ti?ng trên toàn th? gi?i.
H? s? c?ng ty
???c thành l?p vào n?m 2003, Glamour ?? cam k?t nghiên c?u, s?n xu?t và kinh doanh ?èn LED trang trí, ?èn dan d?ng, ?èn ki?n ??trúc ngoài tr?i và ?èn ???ng k? t? khi thành l?p.

T?a l?c t?i thành ph? Trung S?n, t?nh Qu?ng ??ng, Trung Qu?c, Glamour có khu s?n xu?t c?ng nghi?p hi?n ??i r?ng 40.000m2, v?i h?n 1.000 nhan viên và n?ng l?c s?n xu?t hàng tháng là 90 container 40FT.

V?i kinh nghi?m g?n 20 n?m trong l?nh v?c ?èn LED, nh?ng n? l?c b?n b? c?a nh?ng ng??i Glamour& s? ?ng h? c?a khách hàng trong và ngoài n??c, Glamour ?? tr? thành ??n v? d?n ??u trong ngành c?ng nghi?p chi?u sáng trang trí LED. Glamour ?? hoàn thành chu?i ngành c?ng nghi?p LED, thu th?p các ngu?n l?c ?u tiên khác nhau nh? chip LED, ?èn LED ?óng gói, s?n xu?t ?èn LED, s?n xu?t thi?t b? LED
Nghiên c?u c?ng ngh? LED.

T?t c? các s?n ph?m Glamour ??u ???c GS, CE, CB, UL, cUL, ETL, CETL, SAA, RoHS, REACH phê duy?t. Trong khi ?ó, Glamour ?? có h?n 30 b?ng sáng ch? cho ??n nay. Glamour kh?ng ch? là nhà cung c?p ?? tiêu chu?n c?a chính ph? Trung Qu?c mà còn là nhà cung c?p ?áng tin c?y c?a nhi?u c?ng ty qu?c t? n?i ti?ng t? Chau ?u, Nh?t B?n, úc, B?c M?, Trung ??ng, v.v.
H?Y VàO CH?M V?I CHúNG T?I
B?n ch? c?n ?? l?i email ho?c s? ?i?n tho?i trong form liên h? ?? chúng t?i g?i báo giá mi?n phí cho các m?u thi?t k? ?a d?ng c?a chúng t?i!
Ch?n m?t ng?n ng? khác
Ng?n ng? hi?n t?i:Vietnamese
新加坡2分彩计划软件