&ΠΡΟ?ΟΝΤΑ
Η Glamour διαθ?τει τρει? μεγ?λε? σειρ?? προ??ντων, διακοσμητικ? φ?τα LED, φ?τα SMD και προ??ντα φωτισμο?.
Τα διακοσμητικ? φ?τα LED Glamour αναγνωρ?ζονται ω? προ??ντα υψηλ?? ποι?τητα? στη βιομηχαν?α διακοσμητικ?ν φωτιστικ?ν.
Στι? κατηγορ?ε? προ??ντων περιλαμβ?νονται τα φ?τα LED, τα φ?τα LED, τα φ?τα των μοτ?βων, οι διακοσμητικο? λαμπτ?ρε? και τα ?ξυπνα ελεγχ?μενα διακοσμητικ? προ??ντα.
Τα προ??ντα Glamour SMD περιλαμβ?νουν λωρ?δε? Dimetric led strip, Ultra Soft led strip lights, Crystal Jade led strip lights και led neon flex. Η απαλ?τητα και η εξαιρετικ? μικρ? ακτ?να κ?μψη? ε?ναι τα μοναδικ? χαρακτηριστικ? των προ??ντων Glamour SMD.
Τα προ??ντα Glamour Illumination περιλαμβ?νουν ενσωματωμ?να φ?τα αλουμιν?ου-πλαστικο? ω? προ??ν φωτισμο? εσωτερικο? χ?ρου, φ?τα δρ?μου, φ?τα πλημμ?ρα? ω? προ??ντα εξωτερικο? φωτισμο? και ηλιακ? φ?τα δρ?μου, φ?τα πλημμ?ρα? ω? ν?α ενεργειακ? προ??ντα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Φωτισμ?? Διακ?σμηση? LED

Φωτισμ?? Διακ?σμηση? LED

Τα διακοσμητικ? φ?τα LED Glamour βρ?σκονται στη βιομηχαν?α εδ? και 18 χρ?νια. Οι κατηγορ?ε? προ??ντων μα? περιλαμβ?νουν LED string string, LED σχοιν? φω?, LED neon flex, SMD strip light, LED λαμπτ?ρε?, LED motif light κλπ. Τα κ?ρια προ??ντα ?χουν CE, GS, CB, UL, cUL, ETL, CETL,
2020/07/07
LED Strip Light

LED Strip Light

Το Glamour LED Strip Light εστι?ζει π?ντα στη βελτ?ωση τη? ποι?τητα? και στη διασφ?λιση. Η εξαιρετικ? απ?δοση ?χει κερδ?σει πολλ? παγκ?σμια φ?μη και παραγγελ?ε?. Πιστε?ουμε ?τι μ?νο το "ποιοτικ? φω?" μπορε? να εξασφαλ?σει "ποι?τητα ζω??".
2020/07/07
Ηλιακ? φω?

Ηλιακ? φω?

Ν?α ενεργειακ? προ??ντα που επικεντρων?μαστε κυρ?ω? σε μια σειρ? ηλιακ?ν φωτειν?ν σηματοδοτ?ν SL01, ?ξυπνη και εξοικον?μηση εν?ργεια?.
2020/07/07
Προ??ν φωτισμο? εσωτερικο? χ?ρου

Προ??ν φωτισμο? εσωτερικο? χ?ρου

Προ??ν εσωτερικο? φωτισμο? Glamour Illumination κυρ?ω? ενσωματωμ?νο φω? π?νελ LED με πλευρικ? φω? και π?σω φω?. Πλευρικ? φω? ?χουμε σειρ? SPL, NPL και NSF, π?σω φω? ?χουμε σειρ? ADL, DLC, EDL και RDL. Επιπλ?ον, για τι? σειρ?? ADL ε?ναι κοπ?? ρυθμιζ?μενη σχεδ?αση. SPL, DLC & Οι σειρ?? EDL ε?ναι σχεδιασμ?? 2 σε 1, αλλ?ζοντα? ε?κολα την εσοχ? σε επιφανειακ? τοποθ?τηση.
2020/07/13
Επαγγελματικ? ομ?δα και εξοπλισμ??
Περισσ?τεροι απ? 30 αν?τεροι μηχανικο? και σχεδιαστ?? εργ?ζονται τ?ρα στο Glamour. Εξοπλισμ?νοι με προηγμ?νο πειραματικ? εξοπλισμ?, ?χουμε αναπτ?ξει και σχεδι?σει μια σειρ? κορυφα?ων προ??ντων τη? βιομηχαν?α? που πληρο?ν δι?φορε? απαιτ?σει? διαφορετικ?ν πελατ?ν απ? διαφορετικ?? περιοχ?? και χ?ρε? και ?χουμε αποκτ?σει περ?που 80 διπλ?ματα ευρεσιτεχν?α? μ?χρι στιγμ??.

Η Glamour διαθ?τει επ?ση? μια σειρ? απ? πλ?ρω? αυτ?ματε? γραμμ?? παραγωγ??, ?πω? αυτ?ματε? μηχαν?? συγκ?λληση?, μηχαν?? πλ?ρωση? κ?λλα?, μηχαν?ματα συναρμολ?γηση?, μηχαν?ματα SMT, μηχαν?ματα εξ?θηση?, μηχαν?ματα κοπ??, μηχαν?ματα δοκιμ?? γ?ρανση? και περισσ?τερα απ? 300 σ?νολα εξοπλισμο? δοκιμ?ν που μπορο?ν να μα? εξασφαλ?σουν ?ναν ισχυρ? ικαν?τητα παραγωγ?? να χειρ?ζεται πολλ?? παραγγελ?ε? ε?κολα απ? δι?σημε? μ?ρκε? σε ?λο τον κ?σμο.
Εταιρικ? Προφ?λ
Ιδρ?θηκε το 2003, η Glamour ?χει δεσμευτε? στην ?ρευνα, παραγωγ? και π?ληση διακοσμητικ?ν φ?των LED, οικιστικ?ν φ?των, εξωτερικ?ν αρχιτεκτονικ?ν φ?των και φ?των δρ?μου απ? την ?δρυσ? τη?.

Στην π?λη Zhongshan, στην επαρχ?α Γκουανγκντ?νγκ τη? Κ?να?, η Glamour διαθ?τει ?να σ?γχρονο βιομηχανικ? π?ρκο παραγωγ?? 40.000 τετραγωνικ?ν μ?τρων, με περισσ?τερου? απ? 1.000 υπαλλ?λου? και μηνια?α ικαν?τητα παραγωγ?? 90 δοχε?ων 40FT.

Με σχεδ?ν 20 χρ?νια εμπειρ?α? στον τομ?α των LED, επ?μονε? προσπ?θειε? ανθρ?πων Glamour& υποστ?ριξη πελατ?ν εσωτερικο? και εξωτερικο?, η Glamour ?χει γ?νει ο ηγ?τη? τη? βιομηχαν?α? φωτισμο? διακ?σμηση? LED. Η Glamour ?χει ολοκληρ?σει την αλυσ?δα τη? βιομηχαν?α? LED, συλλ?γοντα? δι?φορου? σημαντικο?? π?ρου? ?πω? LED chip, LED encapsulation, LED lighting building, LED εξοπλισμ? κατασκευ??
?ρευνα τεχνολογ?α? LED.

?λα τα προ??ντα Glamour ε?ναι εγκεκριμ?να GS, CE, CB, UL, cUL, ETL, CETL, SAA, RoHS, REACH. Εν τω μεταξ?, η Glamour ?χει ?ω? τ?ρα περισσ?τερα απ? 30 διπλ?ματα ευρεσιτεχν?α?. Η Glamour δεν ε?ναι μ?νο εξειδικευμ?νο? προμηθευτ?? τη? κυβ?ρνηση? τη? Κ?να?, αλλ? και πολ? αξι?πιστο? προμηθευτ?? πολλ?ν γνωστ?ν διεθν?ν εταιρει?ν απ? την Ευρ?πη, την Ιαπων?α, την Αυστραλ?α, τη Β?ρεια Αμερικ?, τη Μ?ση Ανατολ? κ.λπ.
ΕΛΑΤΕ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Απλ?? αφ?στε το email ? τον αριθμ? τηλεφ?νου σα? στη φ?ρμα επικοινων?α? για να σα? στε?λουμε μια δωρε?ν προσφορ? για το ευρ? φ?σμα σχεδ?ων μα?!
Επιλ?ξτε μια διαφορετικ? γλ?σσα
Τρ?χουσα γλ?σσα:Greek
新加坡2分彩计划软件